Portada

Castellano
Réxime Especial Traballadores do Mar

Réxime Especial Traballadores do Mar

O Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar regúlase pola Lei 47/2015, do 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro e polas súas disposicións de desenvolvemento, así como polas normas de xeral aplicación no sistema da Seguridade Social.

Conta Allea

Quedarán comprendidas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar as seguintes persoas traballadoras por conta allea:

 • Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade marítimo-pesqueira a bordo das embarcacións, buques ou plataformas seguintes, figurando no Rol dos mesmos como técnicos ou tripulantes:
  1.De mariña mercante.
  2.De pesca marítima en calquera das súas modalidades.
  3.De tráfico interior de portos.
  4.Deportivas e de recreo.
  5.Plataformas fixas ou artefactos ou instalacións susceptibles de realizar operacións de exploración ou explotación de recursos mariños, sobre o leito do mar, ancorados ou apoiados nel. Non terán a consideración de tales instalacións os oleodutos, gasodutos, cables submarinos, emisarios submarinos e calquera outro tipo de tubaxes ou instalacións de carácter industrial ou de saneamento.
 • Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade a bordo de embarcacións ou buques de mariña mercante ou pesca marítima, enroladas como persoal de investigación, observadores de pesca e persoal de seguridade.
 • Persoas traballadoras dedicadas á extracción de produtos do mar.
 • Persoas traballadoras dedicadas á acuicultura desenvolta na zona marítima e marítimo-terrestre, incluíndo a acuicultura en area e en lámina de auga, tales como bancos cultivados, parques de cultivos, bateas e gaiolas. Quedan expresamente excluídas as persoas traballadoras por conta allea que presten os seus servizos para empresas dedicadas á acuicultura na zona terrestre, como criadeiros, granxas mariñas e centros de investigación de cultivos mariños. Así mesmo, exclúese ás persoas traballadoras dedicadas á acuicultura en auga doce.
 • Mergulladores extractores de recursos mariños.
 • Mergulladores con titulación profesional en actividades industriais, incluíndo a actividade docente para a obtención da devandita titulación. Quedan excluídos os mergulladores con titulacións deportivas-recreativas.
 • Rederos e rederas.
 • Estibadores portuarios. Para os efectos do seu encuadramiento neste Réxime Especial só considerarase como estibadores portuarios, con independencia da natureza especial ou común da súa relación laboral, a quen desenvolva directamente as actividades de carga, estiba, desestiba, descarga e transbordo de mercadorías, obxecto de tráfico marítimo, que permitan a súa transferencia entre buques, ou entre estes e terra ou outros medios de transporte, que integran o servizo portuario de manipulación de mercadorías relacionadas no artigo 130 do texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, e independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto. En todo caso, devanditos estibadores portuarios deberán desenvolver as actividades sinaladas no parágrafo anterior como persoal dunha empresa titular da correspondente licenza do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou de autoprestación, así como das entidades de posta ao dispor de persoas traballadoras ás devanditas empresas.
 • Prácticos de porto.
 • Persoas traballadoras que desenvolvan actividades de carácter administrativo, técnico e subalterno en empresas marítimo-pesqueiras e de estiba portuaria, así como nas entidades de posta ao dispor de persoas traballadoras a empresas titulares de licenzas do servizo portuario de manipulación de mercadorías, a condición de que desenvolvan a súa actividade exclusivamente no ámbito portuario, independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto. Tamén estarán incluídas as persoas traballadoras que desenvolvan ditas actividades ao servizo das confrarías de pescadores e as súas federacións, das cooperativas do mar e das organizacións sindicais do sector marítimo-pesqueiro e asociacións de armadores. Para os efectos do encuadramiento neste Réxime Especial das persoas traballadoras de empresas de estiba portuaria, a empresa deberá ser titular da correspondente licenza do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou licenza de autoprestación, independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.
 • Calquera outro colectivo de persoas traballadoras que desenvolva unha actividade marítimo-pesqueira e cuxa inclusión neste Réxime sexa determinada polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Conta Propia

Quedarán comprendidos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, como traballadores por conta propia ou autónomos, quen realice de forma habitual, persoal e directa, fóra do ámbito de dirección e organización doutra persoa e a título lucrativo algunha das seguintes actividades:

 • Actividades marítimo-pesqueiras a bordo das embarcacións ou buques que se relacionan a continuación, figurando tales persoas traballadoras ou armadores no Rol dos mesmos como técnicos ou tripulantes: 1.De mariña mercante
  2.De pesca marítima en calquera das súas modalidades
  3.De tráfico interior de portos
  4.Deportivas e de recreo
 • Acuicultura desenvolta en zona marítima ou marítimo-terrestre.
 • Os mariscadores, percebeiros, recogedores de algas e análogos.
 • Mergulladores extractores de recursos mariños.
 • Mergulladores con titulación profesional en actividades industriais, incluíndo a actividade docente para a obtención da devandita titulación. Quedan excluídos os mergulladores con titulacións deportivas-recreativas.
 • Rederos e rederas.
 • Prácticos de porto.

Terán a consideración de familiares colaboradores da persoa traballadora por conta propia, e por tanto, estarán incluídas como persoas traballadoras por conta propia no Réxime Especial, o cónxuxe e os parentes por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, de calquera das persoas traballadoras por conta propia a que se refire este artigo, que traballen con elas nas súas explotacións de forma habitual, convivan co cabeza de familia e dependan economicamente del, salvo que se demostre a súa condición de asalariados. Non obstante o anterior, para ser considerado como familiar colaborador nos grupos segundo e terceiro de cotización a que se refire o artigo 10, será requisito imprescindible que realice idéntica actividade que o titular da explotación.

Máis información:

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados