Portada

Castellano
Formularios Empresas Ibermutua Gallega

Formularios Empresas Ibermutua Gallega

Asistencia Sanitaria

Solicitude de Asistencia Sanitaria

Prestación Económica

Aboamento de Incapacidade Temporal en Pagamento Directo

– Persoas traballadoras por conta allea

– Reintegro da prestación por incapacidade temporal non deducida nos boletíns de cotización

Enfermidades Profesionais

– Empresas e traballadores por conta propia con cobertura por continxencias profesionais

– Empresas colaboradoras na xestión de continxencias profesionais (Autoaseguradoras)

Comprobación de base reguladora (Incapacidade Temporal -I.T.- e Incapacidade permanente e Morte-I.M.S.-)

Tramitación de Incapacidade permanente e Morte (I.M.S.)

Risco durante o embarazo ou durante a lactación natural

– Instrucións para encher a solicitude de prestación por risco laboral, por embarazo ou lactación natural

– Solicitude do certificado médico

– Solicitude prestación económica

Prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados